Heldagsskole: tvang – eller tilbud efter behov?

Vil de ekstra timer i skolen, som der lægges op til i forslaget til Folkeskolereformen, være med til at bidrage til, at vi når vores mål om en bedre Folkeskole? Der vil kunne argumenteres for: Ja, se blot hvad vi har opnået ved at tildele flere timer til danskundervisningen i indskolingen. Der vil også kunne argumenteres for, at det ikke er antallet af undervisningstimer, der har givet løftet: Det er den målrettede, velforberedte og løbende tilpassede læse-, og skriveindsats, der har gjort forskellen.

Hvad er rigtigt? Er begge argumenter troværdige? Der er selvfølgelig noget sandt ved både det ene og det andet. For mig at se, er det dog primært ikke kun et spørgsmål om, at der tildeles flere timer til undervisningen i de enkelte fag i skolen. Det er ikke det, jeg ser og oplever som den primære årsag til, at vi i Danmark begynder at lykkes med læseindsatsen. Jeg tror, det er den professionelle indsats på den enkelte elevs niveau, der i samarbejde mellem skole og hjem for alvor er med til at gøre en forskel.

Måske skulle vi i stedet for at tildele ekstra timer arbejde ønske, at vi kan give de enkelte elever det helt rigtige tilbud. Nogle ting mener jeg vil og bør være fælles! Lad os arbejde hen imod en Folkeskolereform, der giver vores børn – Danmarks fremtid! – muligheden for at tilegne sig mest mulig viden og kunnen i den forholdsvis korte årrække de går i Folkeskolen i et dannende fællesskab sammen med de andre børn og voksne på skolen.

Når det så er sagt! Ja – der skal også være et tilbud til de børn, der har brug for ekstra træning og brug for at lære på en anden måde end flertallet. Disse tilbud skal efter min mening ikke være statiske, men løbende evalueres og tilrettes behovet i samarbejde mellem skole og hjem.

Der er forskel på børnenes og familiers behov. Nogle børn ville have stor glæde af at kunne blive på skolen i en lektiecafe og vide, at når de er færdige, har de fri resten af dagen. Andre børn har brug for at komme ud og røre sig inden de igen har ro i kroppen til at sætte sig ned og træne faglige færdigheder. Nogle børn har forældre, der arbejder mange timer og vil derfor have stor glæde af et fritidstilbud. I andre familier har forældrene i perioder mulighed for selv at være sammen med deres børn en eller flere dage i løbet af ugen.

Jeg mener at en kommende Folkeskolereform gerne skal munde ud i, at vi i Folkeskolen får reelle muligheder for i samarbejde med hjemmet at tilgodese det enkelte barns behov for læring og træning. Dermed et klart JA til muligheden for et tilbud, der tilgodeser forskellige behov, og et lige så klart NEJ – det er ikke en længere skoledag for alle, der efter min mening kommer til at gøre forskellen!

Brian Elgaard
Konservative – Ringkøbing-Skjern

Leave a Reply